HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PHÂN TÍCH, DỰ BÁO KT-XH NGẮN HẠN

1.                  Đăng nhập vào Phần mềm phân tích dự báo KT-XH ngắn hạn

Từ cổng thông tin, kích hoạt vào biểu tượng của phần mềm phân tích dự báo KT-XH ngắn hạn (Địa chỉ vào phần mềm: ptdbnh.ncif.gov.vn)

Hệ thống hiển thị giao diện chương tŕnh cho phép NSD bắt đầu thao tác các chức năng. Màn h́nh ban đầu giới thiệu về phần mềm phân tích dự báo KT-XH ngắn hạn:

 

     Từ đây, mọi người đă bắt đầu có thể sử dụng các chức năng của phần mềm để đáp ứng các yêu cầu chung nhất về phân tích và dự báo cho ngắn hạn.

 

2.                  Sử dụng chức năng Đăng nhập trong phần mềm

Chức năng này chỉ áp dụng đối với NSD đă có tài khoản để đặng nhập. C̣n NSD không có tài khoản th́ chỉ cần vào bước như ở Mục 1. là có thể thực hiện các yêu cầu của ḿnh.

Từ giao diện như ở phần trên, NSD vào chức năng:  để có thể thực hiện được những yêu cầu sâu hơn trong hệ thống.

Cửa sổ đăng nhập hệ thống hiện ra:

Tại màn h́nh đăng nhập này:

B1: nhập liệu vào ô text Tên đăng nhập

B2: nhập liệu vào ô mật khẩu

B3: Ấn nút Đăng nhập hoặc enter

Nếu nhấn vào chức năng  mà chưa nhập các thông tin: Tên đăng nhập th́ hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo Tên đăng nhập không được để trống!”,

Cũng tương tự với việc không nhập Mật khẩu.

Đăng nhập thành công. Hệ thống hiển thị giao diện chương tŕnh cho phép NSD thực hiện các chức năng theo vai tṛ của người sử dụng

3.                  Chức năng truy vấn dữ liệu:

Tại màn h́nh của giao diện phần mềm: Vào chức năng   hệ thống sẽ mở ra bảng dữ liệu lưu trữ cho toàn bộ các chỉ tiêu mà NSD này được người Quản trị cho phép. 

Trong trường hợp NSD chỉ muốn chọn hiển thị một số chỉ tiêu và những khoảng thời gian mà ḿnh quan tâm th́: Tại phần  NSD nhấn vào  khi đó sẽ hiển thị bảng chọn với các chỉ tiêu:


NSD sẽ đánh dấu vào các chỉ tiêu cần hiển thị và nhấn  không chấp nhập nhấn

Chọn năm-quư cần hiển thị: Tại  NSD nhấn vào  khi đó bảng các năm-quư hiện ra:

NSD sẽ đánh dấu vào các năm-quư cần hiển thị và nhấn , nếu không chấp nhập nhấn

Khi đó Hệ thống hiển thị giao diện bảng các dữ liệu được chọn và phía dưới tương ứng là đồ thị của các dữ liệu này:

 

4.                  Người Admin vào chức năng Quản lư danh mục

Người Admin với quyền hạn của ḿnh được truy cập vào chức năng:

Hệ thống hiển thị giao diện chương tŕnh cho phép Admin có thể xác định các yếu tố và chức năng:

o   Danh mục chỉ tiêu:

§  Danh mục chỉ tiêu dự báo: Xác lập lại danh sách các chỉ tiêu để NSD được dùng cho dự báo.

§  Danh mục chỉ tiêu phân tích: Xác lập lại danh sách các chỉ tiêu để NSD được dùng trong phân tích tác động của chính sách.

o   Danh mục giá trị đầu vào: danh sách các  yếu tố ngoại sinh tác động đến dự báo.

o   Danh mục phân tích chính sách: danh sách các yêu tố sốc tác động để đánh giá tác động của chính sách.

o   Upload dữ liệu đầu vào: Chọn tải file dữ liệu đầu vào mới đă có từ ngoài vào trong hệ thống.

o   Banner & Footer: Chọn tải các files Banner đă được thiết kế sẵn từ ngoài chuyển vào thay thế cho Banner hoặc chỉnh sửa, biên tập lại nội dung phần Footer của giao diện phần mềm.

 

a. Chức năng người Admin truy cập vào phần Danh mục chỉ tiêu:

Admin vào chức năng

Hệ thống sẽ mở ra:

Cho phép xác định lại 2 loại danh mục:

§  Danh mục chỉ tiêu dự báo

§  Danh mục chỉ tiêu phân tích

a.1. Vào chức năng Danh mục chỉ tiêu dự báo: Hệ thống sẽ hiển thị bảng toàn bộ danh sách các chỉ tiêu, cho phép Admin đánh dấu lựa chọn:

 

Trong đó: Hiển thị cho người dùng với mỗi chỉ tiêu sẽ gồm 2 phần đánh dấu chọn hoặc bỏ:

-         Có tài khoản: để đánh dấu chọn hoặc bỏ chỉ tiêu được sử dụng đối với nhóm NSD có tài khoản.

-         Không có tài khoản: để đánh dấu chọn hoặc bỏ chỉ tiêu được sử dụng đối với nhóm NSD không có tài khoản.

Những chỉ tiêu nào được đánh dấu sẽ được hệ thống xác định để cho phép NSD tương ứng có thể chọn khi làm dự báo.

NSD có thể đánh dấu hoặc bỏ ở  để đánh dấu chọn tất cả hoặc bỏ tất cả.

Sau xác định xong, Admin dùng chức năng  để lưu lại kết quả đă xác định.

a.2. Vào chức năng Danh mục chỉ tiêu phân tích:

Trong đó:

Hiển thị cho người dùng với mỗi chỉ tiêu sẽ gồm 2 phần đánh dấu chọn hoặc bỏ:

-         Có tài khoản: để đánh dấu chọn hoặc bỏ chỉ tiêu được sử dụng đối với nhóm NSD có tài khoản.

-         Không có tài khoản: để đánh dấu chọn hoặc bỏ chỉ tiêu được sử dụng đối với nhóm NSD không có tài khoản.

Những chỉ tiêu nào được đánh dấu sẽ được hệ thống xác định để cho phép NSD tương ứng có thể chọn khi làm phân tích chính sách.

NSD có thể đánh dấu hoặc bỏ ở  để đánh dấu chọn tất cả hoặc bỏ tất cả.

Sau xác định xong, Admin dùng chức năng  để lưu lại kết quả đă xác định.

b. Chức năng người Admin truy cập vào phần Danh mục giá trị đầu vào:

Ở đây, giá trị đầu vào (là giá trị của yếu tố ngoại sinh) sẽ được xác định chung cho cả hai nhóm NSD có tài khoản và không có tài khoản.

Những yếu tố nào được đánh dấu sẽ được hệ thống xác định để cho phép hiển thị gí trị của chúng và NSD có tài khoản có thể được phép thay đổi lại giá trị của các yêu tố này khi làm dự báo.

NSD có thể đánh dấu hoặc bỏ ở ô  để đánh dấu chọn tất cả hoặc bỏ tất cả.

 

Sau xác định xong, Admin dùng chức năng  để lưu lại kết quả đă xác định.

c. Chức năng người Admin truy cập vào phần Danh mục phân tích chính sách:

Ở đây, danh mục phân tích chính sách (các sốc) sẽ được xác định chung cho cả hai nhóm NSD có tài khoản và không có tài khoản.

Những yếu tố sốc nào được đánh dấu trong cột “Hiển thị” sẽ được hệ thống xác định để cho phép hiển thị gía trị của các thành tố bên trong của nó khi NSD chọn sốc. NSD có tài khoản có thể được phép thay đổi lại giá trị của các thành tố này khi làm phân tích.

NSD có thể đánh dấu hoặc bỏ ở ô  để đánh dấu chọn tất cả hoặc bỏ tất cả.

Sau xác định xong, Admin dùng chức năng  để lưu lại kết quả đă xác định.

d. Chức năng người Admin Upload dữ liệu đầu vào:

Trong đó:

-         Người Admin chọn file dữ liệu sẽ nhập vào hệ thống bằng cách nhấn , hệ thống sẽ mở ra cho phép xác định file (tên, nơi để) cụ thể.

-         Sau khi đă chọn file, người sử dụng chọn  để tải file đă xác định vào hệ thống. Việc tải chỉ thực hiện khi hệ thống kiểm tra đảm bảo tính đúng đắn của file dữ liệu này, nếu không đảm bảo hệ thống sẽ ra thông báo và không thực hiện.

-         Mỗi lần thực hiện Upload thành công th́ sẽ được ghi lại nhật kư thành một ḍng với các thông tin liên quan ở bảng phía dưới. NSD có thể tải về file đă được đưa vào hệ thống tại của một thời điểm đă lưu trong bảng bằng cách nhấn  tương ứng trong cột “Tải về” của bảng.

e. Chức năng người Admin thay đổi lại Banner và Footer cho phần mềm:

Người dùng Admin vào chức năng , khi đó hệ thống sẽ mở ra:

Trong đó:

·        NSD chọn file ảnh banner đă được tạo sẵn bên ngoài bảng cách nhấn   hệ thống sẽ mở ra cho phép xác định file (tên, nơi để) cụ thể.

·        Sau khi đă chọn file, người sử dụng chọn  để tải file đă xác định vào thay banner cũ của phần mềm. Việc tải chỉ thực hiện khi hệ thống kiểm tra đảm bảo tính đúng đắn của file, nếu không đảm bảo hệ thống sẽ ra thông báo và không thực hiện.

·        C̣n đối với phần Footer th́ hệ thống có mở ra cửa sổ phía dưới cho phép NSD có thể biên tập, chỉnh sửa lại nội dung, font chữ,… như soạn một văn bản dạng text. Sau khi đă chỉnh sửa xong Footer, người sử dụng chọn  để lưu lại nội dung đă xác định vào thay Footer cũ của phần mềm.

5.                  Dự báo kinh tế - xă hội

Bước 1: Truy cập vào chức năng   khi đó trên màn h́nh sẽ tự động chuyển sang hiển thị ngay vào chức năng: Xác định điều kiện cho dự báo

Cho phép NSD xác định các điều kiện để dự báo như:

·        Khoảng thời gian dự báo:  , trong đó từ năm ngầm định là năm hiện tại. NSD nhấn vào để chọn trong danh sách các quư và năm tương ứng mà ḿnh cấn xác định.

·        Bên cạnh đó hiển thị các giá trị đầu vào của kịch bản cơ sở ngầm định cho dự báo.

C̣n chức năng  không cho phép đối với NSD không có tài khoản và có thông báo , họ chỉ được tổng hợp dự báo với các giá trị đầu vào mà hệ thống đă ngầm định. Đối với NSD có tài khoản khi kích hoạt  th́ hệ thống cho phép NSD xem giá trị của các yếu tố ngoại sinh mà Hệ thống đang ngầm định, đồng thời cũng cho phép NSD này có thể thay đổi lại giá trị của chúng (tuy nhiên, chỉ được nằm trong khoảng đă hướng dẫn, ngược lại hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo)

Chức năng chỉ cho phép đối với người Quản trị (nếu có quyền Admin).

 

Bước 2: Chọn các chỉ tiêu kinh tế xă hội cần dự báo

Sau khi NSD đă xác định xong các điều kiện cho dự báo th́ chuyển sang chức năng  để xác định những chỉ tiêu nào cần đưa ra kết quả dự báo:

NSD chọn xác định các chỉ tiêu cần dự báo ở  cửa sổ bên trái và nhấn  để cắt đưa chúng đưa sang cửa sổ bên phải.

Muốn bỏ đi chỉ tiêu đă lựa chọn ở cửa sổ bên phải th́ bôi xác định vào chỉ tiêu đó và nhấn vào  để cắt loại bỏ trả lại cửa sổ bên trái.

Bước 3: thực hiện dự báo

Sau khi NSD đă xác định xong các điều kiện cho dự báo, sẽ thực hiện tổng hợp kết quả dự báo bằng chức năng  theo đó:

-         Đối với NSD không có tài khoản th́ Hệ thống sẽ đưa ngay ra kết quả hiển thị trong phần

 

Phía dưới là kết quả hiển thị dưới dạng đồ thị:

 

-         Đối với NSD có tài khoản th́: Nếu hệ thống tính ra kết quả ngay th́ nó cũng được hiển thị như đối với NSD không có tài khoản (như ở trên). Nếu việc tính toán nhiều, phức tạp th́ sẽ có độ trễ, khi đó Hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

 

Nhấn  để Hệ thống tự động  chuyển sang màn h́nh kết quả dự báo

Hệ thống tự động sang “Kết quả thực hiện dự báo – phân tích chính sách” và NSD sẽ t́m kết quả theo yêu cầu của ḿnh đưa ra trong bảng Danh sách các kết quả dự báo.

 

 

Trong danh sách các kết quả dự báo, đối với các yêu cầu mà trạng thái là “Đang xử lư”, NSD có thể:

·        Thao tác  để loại bỏ yêu cầu này

·        Refresh (F5)  để lấy được trạng thái cuối cùng của yêu cầu.

·        Đối với các yêu cầu mà trạng thái là “Đă xử lư” tức hệ thống đă thực hiện xong việc tính toán tổng hợp, NSD có thể thực hiện thao tác  để xem kết quả dự báo.

 

Bước 4: xem kết quả dự báo

Nếu kết quả được hệ thống đưa ra ngay trong phần  th́ không phải thao tác qua Bước 4 này.

Bước này chỉ phải làm khi kết quả được chuyển và lấy ra trong phần

Đối với các yêu cầu mà trạng thái là “Đă xử lư” tức hệ thống đă thực hiện xong việc tính toán tổng hợp, NSD có thể thao tác  để xem kết quả dự báo.  Trong đó, phần trên là kết quả hiển thị dạng bảng, c̣n phần dưới hiển thị dưới dạng đồ thị.

 

Với kết quả dự báo ở trên NSD có thể chọn một trong các chức năng:

để  kết xuất kết quả dự báo trong bảng ra các file dạng Word, Excel hay PDF tương ứng. Sau khi tạo file để kết xuất th́ hệ thống sẽ yêu cầu NSD khai báo tên và nơi cất của file được tạo, tiếp đó chọn vào SAVE, nếu không muốn lưu th́ bỏ qua.

NSD có thể lựa chọn kiểu biểu đồ sẽ được hiển thị:

Tại màn h́nh Kết quả dự báo dạng bảng ở trên, NSD vào chức năng:

để xác định khoảng số liệu quá khứ cần hiển thị. NSD sử dụng thanh trượt để dịch chuyển xem dữ liệu hiển thị

6.                  Phân tích các tác động chính sách

Bước 1: Truy cập vào chức năng  màn h́nh tự động chuyển sang cửa sổ “Chọn loại phân tích chính sách”:

NSD nhấn vào  để hệ thống mở ra bảng chọn, cho phép chọn một loại sốc chính sách trong bảng dùng làm yếu tố tác động để phân tích.

 Sau đó nhấn  để chấp nhận hoặc nhấn  để bỏ qua việc chọn này.

 

Bước 2: xác định các tác động

Cho phép NSD xem hoặc xác định các điều kiện để phân tích tùy theo quyền hạn được cho phép:

 

Trong đó:

·        Khoảng thời gian dự báo:  , trong đó từ năm ngầm định là năm hiện tại. NSD nhấn vào để chọn trong danh sách các quư và năm tương ứng mà ḿnh cấn xác định.

·        C̣n chức năng hệ thống không cho phép NSD không có tài khoản kích hoạt và kèm theo thông báo . Với NSD có tài khoản, đă được quản lư và cấp quyền th́ hệ thống cho phép kích hoạt nếu họ muốn thay đổi lại giá trị ngầm định của hệ thống.

 

Khi đánh dấu vào ô  Hệ thống cho phép NSD xem giá trị của các yếu tố tác động đă chọn mà Hệ thống đang ngầm định và cho phép NSD có thể thay đổi lại chúng cho từng năm của khoảng phân tích đă chọn (chỉ được nằm trong khoảng cho phép, ngược lại ô nhập giá trị sẽ bị đổi màu và hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo  ).

Chức năng chỉ cho phép đối với người Quản trị (nếu có quyền Admin).

 

 

Bước 3: Chọn chỉ tiêu phân tích

Sau khi NSD chọn một loại sốc chính sách sẽ dùng làm yếu tố tác động để phân tích ở bước trên th́ hệ thống sẽ tự động chuyển sang chức năng

 

NSD chọn xác định các chỉ tiêu cần phân tích ở  cửa sổ bên trái và nhấn  để cắt đưa chúng đưa sang cửa sổ bên phải.

Muốn bỏ đi chỉ tiêu đă lựa chọn ở cửa sổ bên phải th́ bôi xác định vào chỉ tiêu đó và nhấn vào  để cắt loại bỏ trả lại cửa sổ bên trái.

 

Bước 4: Thực hiện phân tích

Sau cùng NSD chọn chức năng:  để yêu cầu hệ thống thực hiện tổng hợp yêu cầu phân tích đă lựa chọn. Khi đó:

-         Đối với NSD không có tài khoản th́ hệ thống sẽ đưa ra ngay kết quả ở phần  

Phía dưới là kết quả dưới dạng đồ thị.

 

-         Đối với NSD có tài khoản, nếu hệ thống tính ra kết quả ngày th́ cũng đưa ngay ra  tương tự như trên. Nếu việc tính toán phức tạp, có độ trễ th́ Hệ thống sẽ xử lư và đưa ra thông báo:

Nhấn  để chuyển sang màn h́nh Kết quả thực hiện dự báo - phân tích chính sách và lấy kết quả thực hiện theo yêu cầu của ḿnh trong bảng Danh sách các yêu cầu phân tích chính sách:

Đối với các yêu cầu mà trạng thái là “Đang xử lư” tức hệ thống đang tính toán tổng hợp, NSD có thể: 

-         Thao tác  để loại bỏ yêu cầu này

-         Refresh (F5) để chuyển sang trạng thái “Đă xử lư”

 

Bước 5: Xem kết quả phân tích

Nếu kết quả được hệ thống đưa ra ngay trong phần  th́ không phải thao tác qua Bước 5 này.

Bước này chỉ phải làm khi kết quả được chuyển và lấy ra trong phần

Đối với các yêu cầu mà trạng thái là “Đă xử lư” tức hệ thống đă thực hiện xong việc tính toán tổng hợp, NSD có thể thao tác  để xem kết quả phân tích.  Trong đó, phần trên là kết quả hiển thị dạng bảng, c̣n phần dưới hiển thị dưới dạng đồ thị.

Trong đó:

Với mỗi chỉ tiêu được phân tích th́ tại mỗi quư sẽ gồm 2 giá trị:

-         Giá trị dự báo theo kịc bản cơ sở

-         % thay đổi do tác động của sốc

Phía dưới là kết quả hiển thị dưới dạng đồ thị

NSD có thể lựa chọn kiểu biểu đồ sẽ được hiển thị:

 

7.                  Tra cứu kết quả thực hiện dự báo – phân tích chính sách

Chức năng: “Kết quả thực hiện dự báo – phân tích chính sách”.

Cho phép NSD tra cứu các kết quả thực hiện dự báo và phân tích chính sách đă được thực hiện trong hệ thống. Người sử dụng có tài khoản chỉ xem được kết quả do ḿnh tạo ra.

Ban đầu hệ thống hiển thị toàn bộ các yêu cầu đă thực hiện trong hai bảng:

o   Danh sách các kết quả dự báo

o   Danh sách các yêu cầu phân tích chính sách.

Muốn xem kết quả của yêu cầu nào trong bảng th́ NSD sẽ nhấn  tương ứng ở cột “Thao tác” trong bảng.

Muốn lọc các yêu cầu mong muốn th́ NSD đưa vào các điều kiện t́m kiếm như sau:

-         Tên chỉ tiêu:

-         Trạng thái: đă/đang xử lư

-         Loại sốc

Thực hiện  để nhận được kết quả cần tra cứu.